top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

Begripsbepalingen 

Basale: de onderneming Sjors Mouthaan Industrial Design hodn Basale, gevestigd aan de Botermarkt 22a, 5256AV, Heusden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64365204, de gebruiker van deze algemene voorwaarden


Overeenkomst: een overeenkomst tussen Basale en een Klant met betrekking tot één of meer door Basale te leveren zaken
Voorwaarden: deze algemene voorwaarden waarvan Basale de gebruiker is en welk van toepassing is bij overeenkomsten tussen Basale en een consument
Klant: de wederpartij die een natuurlijke persoon is en die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en als consument een overeenkomst op afstand aangaat met Basale
Artikel(en): de door Basale geleverde zaak/zaken
Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Basale georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van zaken, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand
Website: de internetsites http://www.basale.eu en http://www.sjorsmouthaan.com 

 


artikel 1 Toepasselijkheid 


1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en Overeenkomsten van Basale met consumenten zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Voorwaarden van toepassing. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat Klant de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt en accepteert dat deze deel uit maken van de gesloten Overeenkomst. 
1.2 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere Overeenkomsten ten behoeve van Basale worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Basale ingeschakelde tussenpersonen en andere derden. 
1.3 Afwijkingen van deze Voorwaarden kunnen alleen schriftelijk worden overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke Overeenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.
1.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Basale en Klant zullen als dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
1.5 Naast deze Voorwaarden kunnen indien nadrukkelijk aangegeven aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde Artikelen.
1.6 In het geval deze Voorwaarden en de Overeenkomst onderling strijdige bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst opgenomen voorwaarden.
1.7 Deze Voorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn echter slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.
1.8 Door het accepteren van deze Voorwaarden verklaart Klant de bestelling als consument te doen en niet als zakelijke partij. Indien Klant toch met zakelijke bedoelingen een bestelling heeft geplaatst, zijn de algemene voorwaarden zakelijke afnemers van Basale van toepassing.

 


artikel 2 Aanbiedingen/Overeenkomsten 


2.1 Alle aanbiedingen van Basale zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt. Basale behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een Overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van de bestelling door Basale. Basale is gerechtigd gemotiveerd bestellingen te weigeren dan wel bijzondere voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.
2.3 Basale houdt zich het recht voor een order zonder opgave van redenen te annuleren indien de bestelling incompleet en/of foutief is ingevuld.
2.4 Indien Klant een of enige van zijn verplichtingen op grond van de met Basale gesloten Overeenkomst(en) niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt is Klant van rechtswege in verzuim. Als dan heeft Basale het recht de Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een schriftelijke kennisgeving, zonder dat Basale tot enige schadevergoeding gehouden is, onverminderd eventuele aan Basale verder toekomende rechten.
2.5 Alle op de Website genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen daarom geen rechten worden ontleend.
2.6 Mondelinge toezeggingen verbinden Basale slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. 
2.7 Aanbiedingen van Basale gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
2.8 Basale is bevoegd om bij uitvoering van de Overeenkomst gebruik te maken van derden.

 


artikel 3 Prijzen 


3.1 De bij de Artikelen genoemde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW tenzij anders wordt vermeld. Verzendkosten zijn (tenzij anders wordt vermeld) niet bij de genoemde prijzen inbegrepen. Zie de Website voor verzendkosten. De administratie van Basale wordt, behoudens tegenbewijs, te allen tijde geacht een juiste weergave te geven van de gedane bestellingen, leveringen en betalingen.
3.2 Basale is niet verantwoordelijk voor eventuele invoer- of douaneheffingen, indien de bestelling naar een ander land dan Nederland wordt verstuurd. De Klant dient deze kosten zelf te betalen.
3.3 Basale kan niet gehouden worden aan prijsvermeldingen die evident onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.
3.4 Aan de bestelling van Klant kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Basale.

 


artikel 4 Betalingen


4.1 Klant is aan Basale de op de Website vermelde vergoeding verschuldigd. Deze vergoeding wordt aan Klant wordt getoond voorafgaand aan het elektronisch accorderen van de bestelling door Klant.
4.2 Betaling kan plaatsvinden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces op de Website. 
4.3 Alle betalingsopdrachten worden afgehandeld via een gespecialiseerde betalingsprovider. Op de betalingsopdrachten zijn dan ook de algemene voorwaarden van de desbetreffende betalingsprovider van toepassing.
4.4 Facturen worden overhandigd of toegezonden bij levering. De facturen vormen tevens het garantiebewijs voor Klant.
4.5 Betaling dient in ieder geval te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 (veertien) dagen na factuurdatum, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.6 Bij overschrijding van de betalingstermijn is Klant vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is deze tevens vanaf die dag de wettelijke rente per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. 
4.7 Indien de Klant met de betaling van een op grond van de Overeenkomst verschuldigd bedrag in verzuim is, zal Basale de Klant een aanmaning sturen waarbij een laatste betaaltermijn wordt gegeven van veertien (14) dagen. Hierbij zal tevens de hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden aangegeven, welke de Klant onherroepelijk verschuldigd wordt als betaling binnen deze termijn uitblijft. De buitengerechtelijke kosten worden berekend conform het Besluit Vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, zoals genoemd in lid 4 van artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek.
4.8 Indien Klant met enige betaling in gebreke is, is Basale gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende Overeenkomst en daarmee samenhangende Overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. 

 


artikel 5 Bestelproces en levering


5.1 Basale zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van de bestelling. 
5.2 Basale is niet aansprakelijk voor enigerlei schade tijdens of als gevolg van de bezorging ontstaan aan de zijde van de Klant of derden tenzij deze aantoont dat de schade het gevolg is van grove schuld, grove nalatigheid, dan wel opzet van de zijde van Basale. 
5.3 Het risico van het Artikel gaat op het moment van levering op Klant over. Bij bestelling van door Basale te leveren Artikelen dient de plaats van aflevering zo nauwkeurig mogelijk te worden omschreven. Tenzij anders overeengekomen, vindt aflevering plaats aan het adres dat Klant aan Basale heeft opgegeven. Als bij het bestellen een verkeerd adres wordt ingevuld waardoor er foutief wordt verzonden, zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor rekening van de Klant.
5.4 Basale streeft erna om in Nederland binnen 1-3 werkdagen te leveren. Buiten Nederland maar in Europa moet de Klant rekening houden met een levertijd van minimaal 3-4 werkdagen.
5.5 Genoemde levertijden in het vorige lid gelden slechts als indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Basale kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de Website of op andere wijze kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.6 Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden,
5.7 Basale is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging of schade die optreedt bij de bezorging door enige door Basale ingeschakelde vervoerder. Bij verzending naar adressen buiten Nederland dient rekening te worden gehouden met een langere vervoersduur.
5.8 Klant dient de aanwijzingen en waarschuwingen zoals op de Website en verpakkingen worden vermeld nauwkeurig op te volgen.artikel 6 Onderzoek bij aflevering


6.1 De Klant is gehouden met bekwame spoed na aflevering te onderzoeken of Basale de Overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is verder gehouden Basale er direct schriftelijk van in kennis te stellen, zodra hem het tegendeel blijkt.
6.2 Basale is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.
6.3 De nakoming van de Overeenkomst geldt tussen beide partijen als deugdelijk indien de Klant in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel tijdig te doen.
6.4 De prestatie van Basale geldt in elk geval tussen partijen als deugdelijk, indien de Klant het geleverde of een gedeelte van het geleverde in gebruik heeft genomen, heeft bewerkt of verwerkt, aan derden heeft geleverd, respectievelijk in gebruik heeft doen nemen, heeft doen bewerken of verwerken of aan derden heeft doen leveren, tenzij de Klant het bepaalde in het eerste lid van dit artikel in acht heeft genomen.
6.5 Zie voor verdere garantiebepaling artikel 11.

 


artikel 7 Eigendomsvoorbehoud 


7.1 Het eigendomsrecht van het geleverde gaat pas over, indien Klant al wat deze op grond van enige Overeenkomst aan Basale verschuldigd is, heeft voldaan. 
7.2 Indien het verkochte geleverd is maar nog niet betaald, mag Klant het niet aan derden ter hand of ter beschikking stellen op grond van welke titel of welke benaming dan ook. Hieronder valt onder meer de (gedeeltelijke) overdracht van zaken in eigendom, (onder)pand of bezitloos pand 

 


artikel 8 Herroepingsrecht en retour zenden 


8.1 Bij de aankoop van niet-gespecificeerde standaardartikelen uit het bestaande assortiment heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien (14) dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het Artikel door de Klant of een vooraf door de Klant aangewezen en aan Basale bekendgemaakte vertegenwoordiger.
8.2 Tijdens de bedenktijd zal de Klant zorgvuldig omgaan met het Artikel en de verpakking. Hij/zij zal het Artikel slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het Artikel wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij de complete bestelling met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Basale retourneren, conform de door de Basale verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
8.3 Indien de Klant gebruik maakt van het herroepingsrecht, komen ten enkel de kosten van terugzending voor zijn/haar rekening.
8.4 Indien de Klant de verschuldigde vergoeding al betaald heeft, zal Basale dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen. 
8.5 Uitgesloten van het herroepingsrecht zijn Artikelen die door Basale tot stand zijn gebracht in overeenstemming met specificaties van de Klant zoals (niet uitputtend bedoelt) na aanlevering van een ontwerp of specifieke teksten.
8.6 Basale behoudt het recht om geretourneerde Artikelen (binnen of buiten de herroepingsperiode van veertien (14) dagen) te weigeren of om slechts een gedeelte van het betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het Artikel is gebruikt, de verpakking (geheel of gedeeltelijk) is beschadigd, gebruikt of door toedoen van de Klant is beschadigd of indien de oorspronkelijke bestelling niet meer compleet is.
8.7 Ten behoeve van het herroepsingsrecht stelt Basale aan Klant een modelformulier ter beschikking.

 


artikel 9 Communicatie 


9.1 Klant en Basale komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2 is voldaan. In het bijzonder ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Basale zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden hierbij als een vermoeden van bewijs
9.2 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen Klant en Basale, dan wel tussen Basale en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen Klant en Basale, is Basale niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Basale. 

 


artikel 10 Overmacht 


10.1 Onverminderd haar overige toekomende rechten, heeft Basale in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Klant zal dit schriftelijk worden medegedeeld. Basale zal in dit geval niet gehouden zijn tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. 
10.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Basale geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Basale niet in staat is de verplichtingen na te komen. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
10.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
10.4 Voor zover Basale ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de Overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Basale gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. De Klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst. 

 


artikel 11 Garantie


10.1 De door Basale te leveren Artikelen voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd dan wel voldoen de Artikelen aan de eisen die specifiek in een Overeenkomst zijn overeengekomen.
10.2 Basale geeft een garantie van 2 (twee) jaar op het Artikel. Deze garantie rust op de constructie, maar niet op krassen, deuken, krom trekken en alleen bij aantoonbaar normaal gebruik. 
10.3 De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op Artikelen die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Klant zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
10.4 Geen garantie wordt gegeven als gebreken het gevolg zijn van:
• normale slijtage;
• vocht/weersomstandigheden;
• niet juist opvolgen van instructies;
• onoordeelkundig gebruik;
• niet of onjuist uitgevoerd onderhoud;
• installatie, montage, wijziging of reparatie door de Klant of door derden.
10.5 De verf/lak van het Artikel is uitgesloten van de garantie. 
10.6 Roestvorming valt niet onder de garantie.
10.7 De Klant kan alleen een beroep doen op garantie nadat hij aan al zijn (betalings)verplichtingen ten opzichte van Basale heeft voldaan.
10.8 De Klant kan rechten uit hoofde van dit artikel niet overdragen. Retourzendingen van reeds door Basale geleverde Artikelen worden eerst na schriftelijke toestemming van Basale door laatstgenoemde geaccepteerd. Deze retourzendingen zijn geheel voor rekening en risico van de Klant.
10.9 Voornoemde leden doen niets af aan de rechten en vorderingen die Klant met betrekking tot een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Basale ten opzichte van Basale kan doen gelden op grond van de consumentenwetgeving.artikel 12 Aansprakelijkheid


12.1 Indien Basale aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepaling is geregeld.
12.2 De totale aansprakelijkheid van Basale wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot de uitkering die in het desbetreffende geval plaatsvindt op grond van haar beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. 
12.3 Indien op grond van de beroeps- of bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering geen dekking wordt verleend, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW) met een maximum van € 500,00 (vijfhonderd euro). 
12.4 Voornoemde limiteringen van aansprakelijkheid zijn niet van toepassing indien er sprake is van grove schuld of opzet door leidinggevenden van Basale. 
12.5 De aansprakelijkheid van Basale voor schade aangaande dood of lichamelijk letsel is beperkt tot het bedrag dat op grond van een door Basale gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
12.6 Basale is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Basale aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Basale toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.
12.7 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:
• gevolgschade zoals stagnatieschade;
• productieverlies, gederfde winst, transportkosten en reis- en verblijfkosten;
12.8 Klant is verplicht om een schade binnen veertien (14) dagen na het schadevoorval schriftelijk te melden aan Basale. Indien deze mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Basale op geen enkele wijze verplicht tegenover Klant om de geleden schade ongedaan te maken. 
12.9 Voor de eventuele gevolgen van het niet op voorraad hebben van Artikelen aanvaardt Basale geen aansprakelijkheid.
12.10 Basale is niet aansprakelijk voor op de Website vermelde adviezen, evenals afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten van de op de Website of andere documentatie van Basale opgenomen gegevens.
12.11 De beperking van de aansprakelijkheid zoals bepaald in dit artikel geldt op gelijke wijze voor medewerkers, werknemers en alle andere personen die door Basale ter uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt. 
12.12 Na verloop van twaalf (12) maanden te rekenen vanaf de dag levering vervalt ieder recht van Klant ten opzichte van Basale ter zake schade ontstaan door eventuele tekortkomingen en/of fouten van Basale bij de uitvoering van de Overeenkomst.
12.13 Voornoemde leden doen niets af aan de rechten en vorderingen die Klant met betrekking tot een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van Basale ten opzichte van Basale kan doen gelden op grond van de consumentenwetgeving.

 


artikel 13 Intellectuele eigendom 


13.1 Klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door Basale geleverde Artikelen geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. 
13.2 Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de Artikelen en/of met betrekking tot de Website berusten bij Basale, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
13.3 Drukwerk en afbeeldingen van Artikelen mogen niet zonder toestemming van Basale worden gebruik.
13.4 Het is Klant niet toegestaan gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Basale, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het artikel zelf.
13.5 De Klant vrijwaart Basale zowel in als buiten rechte voor alle aanspraken die derden op grond van de Auteurswet 1912 of andere nationale, supranationale of internationale regelgeving op het gebied van het auteursrecht geldend kunnen maken, met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst.

 


artikel 14 Persoonsgegevens


14.1 Persoonlijke gegevens worden in het klantensysteem van Basale opgeslagen om de bestellingen te verwerken.
14.2 Klant heeft op elk moment het recht Basale te vragen wat voor gegevens in de database aanwezig zijn en deze te veranderen. Basale kan de veiligheid van de persoonlijke gegevens van de Klant die via het internet zijn verzonden niet garanderen, aangezien de mogelijkheid bestaat dat deze persoonlijke gegevens onderschept kunnen worden. Hiervoor kan Basale op geen enkele wijze aansprakelijk worden gehouden.
14.3 Als Klant zich op de Website van Basale inschrijft, verplicht Klant zich tot het geven van de juiste informatie. Het doorgeven van valse informatie gaat in tegen de voorwaarden op de Website. Het niet verstrekken van gegevens die worden gevraagd tijdens de bestelling en die noodzakelijk zijn voor het verwerken en verzenden van de bestelling, het opmaken van facturen en het in werking stellen van de garantie, leidt tot het annuleren van de bestelling. Dit onverminderd het recht van Basale op schadevergoeding.
14.4 Indien Klant toestemming geeft voor verwerking van zijn gegevens voor gemakkelijke verwerking van nieuwe bestellingen en voor het kunnen vernemen van aanbiedingen en andere commerciële mededelingen die Basale voor Klant nuttig acht, zullen zijn gegevens worden opgenomen in een centraal bestand van Basale en zullen die daarvoor worden gebruikt. Alleen Basale kan Klant e-mail versturen in het kader van promotionele activiteiten, voor zover Klant daarmee instemt. Klant kan te allen tijde zijn toestemming respectievelijk aanmelding voor bijvoorbeeld de nieuwsbrief ongedaan maken. Afmelden is online mogelijk via de e-mail.artikel 15 Nederlands Recht en geschillen


15.1 Op iedere door Basale gesloten Overeenkomst is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.2 Geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden beslecht door middel van arbitrage bij de stichting DigiTrage, gevestigd te Utrecht.
15.3 De procedure verloopt via http://www.digitrage.nl in overeenstemming met het Procesreglement van de stichting DigiTrage. Het Procesreglement wordt op voornoemde website gepubliceerd. Het Procesreglement kan ook bij Basale worden opgevraagd en maakt deel uit van de Overeenkomst.
15.4 Iedere partij heeft tevens het recht zich te wenden tot de bevoegde overheidsrechter zolang het geschil niet is voorgelegd aan de stichting DigiTrage.
15.5 In het geval Basale een geschil voorlegt aan de stichting DigiTrage maar de Klant geeft de voorkeur aan een procedure bij de overheidsrechter, moet dit door de Klant binnen één maand na het voorleggen schriftelijk kenbaar worden gemaakt.
15.6 Voormelde bepalingen zijn tevens van toepassing indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij daar woonplaats heeft. Het Weens koopverdrag (C.I.S.G.) is niet van toepassing, evenmin als enige andere internationale regeling waarvan uitsluiting is toegestaan.

 


artikel 16 Vindplaats en wijziging Voorwaarden


16.1 Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en zullen door Basale op verzoek kosteloos worden toegezonden. Tevens zijn deze Voorwaarden te downloaden en op te slaan via de Website. 
16.2 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met de Klant.
16.3 De Nederlandse tekst van deze Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.artikel 17 Identiteit van Basale 


Basale is een handelsactiviteit van Sjors Mouthaan, gevestigd aan de Botermarkt 22a, 5256 AV, Heusden, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 64365204.

Het BTW-nr is NL002217128B82.

Basale is bereikbaar op het mailadres info@basale.eu


Versie November 2022

bottom of page